Yksityisyys ja evästeet

Tämä on Oulun Koru Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Oulun Koru Oy

Kirkkokatu 19

90100 Oulu

Y-tunnus: 0187395-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Keisu

pekka.keisu@oulunkoru.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen

- Asiakkaiden tilausten hallinnointi

- Arkistointi ja käsittely

- Asiakassuhteen hoitaminen

Tietoja voidaan käyttää myös kohdennetun ja henkilökohtaisemman sisällön tuottamiseen, yrityksen toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietojen käsittely

- Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa

-Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen, mutta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille

-Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi

-Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta

-Yrityksellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Tässä tapauksessa esim. postitustarroja ja suoramainoksia

-Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä yrityksen asiakaspalveluun, sähköpostitse Pekka Keisulle

pekka.keisu@oulunkoru.fi

tai verkkokaupan asiakaspalveluun

verkkokauppa@oulunkoru.fi

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi

-Edustamansa yhteisö

-Osoite

-Sähköpostiosoite

-Puhelinnumero

-Tiedot aikaisemmista tilauksista

-Hinta- ja maksutietoja

-IP-osoitteita, selain- ja käyttöjärjestelmätietoja

-Tilinumero

Käytämme maksupalveluiden välittäjänä maksukortti- ja pankkimaksuissa Paytrail Oyj:n maksupalveluita. Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Lue lisää Paytrailin tietosuojaselosteesta:

www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Säännönmukaiset tietolähteet

-Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä ostoksista yrityksen liikkeissä, verkkopalvelussa tai jälleenmyyjillä sekä palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään liittyvistä ilmoituksista

-Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista

-Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä

-Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen

-Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta, evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

-Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi

-Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa

-Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista

-Tietojen siirot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa. Salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

ATK:lla käsiteltävät toiminnot: Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritetyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

Evästeet

Evästeitä käytetään sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä joidenkin sivuston toimintojen (esimerkiksi ostoskori) toiminnan mahdollistamiseksi. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta saat esimerkiksi sivustolta www.aboutcookies.org. Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookies) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muokkaamalla selaimensa asetuksia, jolloin selain ei tallenna evästeitä käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteeseen. Evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa siihen että jotkin toiminnot eivät toimi oikein

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi.

Sähköpostiosoite: verkkokauppa@oulunkoru.fi tai rekisterin yhteyshenkilön sähköposti pekka.keisu@oulunkoru.fi

Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyynti ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin jota varten ne on kerätty tai käsittelyyn ei ole muuta laillista perustetta. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Copyright Oulun Koru 2024